(+371) 25404545

Kontakti

Adrese: Stūrīša iela 25/2, Rīga

Mob.tel.Nr.+371 25404545

eFax+371 66013203

E-pasts: info@knek.lv

 

Katrā jaunceltnē ir nepieciešama būvuzraudzība, lai kontrolētu un veicinātu sekmīgu darba izpildi būvlaukumā.

Latvijas būvniecības pamatprincipus nosaka būvnormatīvs LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”. Ar šo dokumentu tiek reglamentēta kārtība, kādā notiek būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzība. Šīs kontroles mērķis ir nodrošināt klienta tiesības un intereses būvdarbu veikšanas laikā, nepieļaut būvniecības vadītāju patvaļīgas atkāpes no apstiprinātā būvprojekta, kā arī atkāpes no būvprojekta un darba veikšanas projektā noteiktās darba veikšanas tehnoloģijas.

Būvuzraudzības līgums

Būvuzraudzības līgums nozīmē, ka pasūtītājs slēdz būvuzraudzības līgumu ar sertificēto fizisko personu (būvuzraugu), vai ar licencētu juridisko personu, vai arī norīko sertificētu darbinieku būvuzraudzības veikšanai attiecīgajā jomā. Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisku personu, līgumā norāda fiziskas personas, kuras pārrakstīs saistību rakstu un veiks uzraudzību.

Pienākumi un tiesības

Būvuzraugs, uzņemoties būvuzraudzību paraksta saistību rakstu saskaņā ar ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem.

Būvuzrauga pienākumi:

 

 1. Stingri kontrolēt objekta atbilstību celtniecības normām un prasībām nepieļaujot atkāpes iespējas no LBN prasībām.
 2. Piedalīties projektu organizācijā, izskatīt priekšlikumus, lai samazinātu izmaksas.
 3. Patstāvīgi uzraudzīt montāžas darbus būvniecības laikā, lai tie atbilstu būvprojektā noteiktajām dokumentācijas prasībām.
 4. Stingri ievērot tehnoloģijas un kvalitātes prasību ievērošanu visa projekta veikšanas laikā.
 5. Informēt klientu reizi mēnesī par paveiktajiem darbiem.
 6. Savlaicīgi sastādīt nepieciešamo dokumentāciju un veikt nepieciešamās izmaiņas attiecībā uz konstatētajiem trūkumiem un defektiem.
 7. Analizēt projekta izpildes gaitu, finanses, materiālu piegādi.


Būvuzrauga tiesības:

 1. pieprasīt no pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;
  pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;
 2. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi pasūtītājam, būvvaldei, Valsts Būvinspekcijai, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts Darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt Valsts Būvinspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju;
 3. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
 4. lauzt būvuzraudzības līgumu vai atteikties no pienākuma pildīšanas un rakstiski informēt par to būvvaldi, ja pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.


Būvuzraudzība būvlaukumā  ir iespēja klientam vai investoram, kam nav speciālas zināšanas vai izglītība  būvniecības jomā sekot darbības procesam, un vienmēr būt precīzi informētam  par panākumiem būvlaukumā.

KNEK SADARBĪBAS PARTNERI

cemexFluidostats servissperiBuvemaDoleta